Music: Amartya Bobo Rahut

No Thumbnail

Karma Lyrics

Karma, Karma, Karma, Karma! Teri jaan sambhal bina Hilta, dulta, chalta, firta hai tu Mujhe wait isi ki badi der se thi Aayega idhar kab tu? (hey!) Aaha! Teri jaan sambhal bina Hilta, dulta, chalta, firta hai tu Mujhe wait isi ki badi der se